fredag 20 januari 2012

Socialdemokraterna behöver en idépolitisk debatt!

 Motion ställd till kongressen i vår, antagen av Kungälvs Arbetarekommun.
                                                                                                                                                                   "Kungälv 111204
Till Bohusläns Socialdemokratiska partidistrikt, distriktskongressen 2012
Motion
Forum för idépolitisk debatt i Bohusläns partidistrikt
Vårt parti befinner sig nu i ett läge där idépolitisk debatt uppfattas som viktig och är efterlängtad.  De socialdemokratiska värderingarna är tydliga och bärkraftiga inför framtiden, men för att våra idéer ska kunna komma till uttryck i samhällsutvecklingen krävs en utvecklad opinionsbildning och att vi formulerar konkreta politiska förslag som är förankrade både i ny kunskap samt de rådande samhällsvillkoren.
Med idépolitiska forumgrupper som träffas några gånger per år, i hela eller delar av partidistriktet, får intresserade partimedlemmar möjlighet att bidra med sina erfarenheter och uppfattningar.  Här får också ansvariga förtroendevalda möta och diskutera med intresserade partimedlemmar och på så sätt kan partiets politik utvecklas och konkreta förslag formuleras.
Nedskärningsdebatten i Kungälv kring förskolans och skolans villkor och innehåll har bidragit till ett ökat intresse i media och hos medborgarna för dessa frågor. Ett sätt för vårt parti att ta vara på det intresset vore att inrätta ett idépolitiskt forum för just förskola och skola.  Denna fråga har ett generellt intresse och med en organisatorisk förankring i partidistriktet kan den belysas från olika håll och enskilda partimedlemmars specialintressen kan tillvaratas. Sådana idépolitiska forumgrupper kan inrättas på flera områden, tex miljö- och hållbar utveckling samt näringsliv och arbetsmarknad.
 Det finns också goda skäl att tro att en levande idédebatt bidrar till att öka människors intresse av att engagera sig i vårt parti.

Jag föreslår:
att Bohusläns partidistrikt inrättar idépolitiska forumgrupper.
att Kungälvs Arbetarekommun ställer sig bakom motionen.

Malin Jonason
Kungälvs S-förening"